0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

Thông báo thực hiện và thanh lý hợp đồng tuyển dụng và đào tạo chuyên gia trước thời hạn

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á